Bà Nguyễn Thúy Hạnh

Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng Standard CharteredShare

Bà Nguyễn Thúy Hạnh