Mr. Lam Nguyen Hai Long

Tổng giám đốc, Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC)Share

Mr. Lam Nguyen Hai Long