Mr. Ng Hoo Ming

Chủ tịch Chương Quản trị & An ninh mạng, Hiệp hội CIO ASEAN, Cố vấn Dự án Đại học Công nghệ Nanyang, Thành viên Ban điều hành Cyberpeace InstituteShare

Mr. Ng Hoo Ming