Mr. Nguyen Quang Dong

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thôngShare

Mr. Nguyen Quang Dong