Ông Balasubramaniam

Trưởng phòng Hỗ trợ vốn & Quan hệ Nhà đầu tư tại MDECShare

Ông Balasubramaniam