Ông Đặng Thạch Quân

Phó Tổng Giám đốc CNTT - Công ty Green FeedShare

Ông Đặng Thạch Quân