Ông Lê Văn Khương

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Cục Phát triển DN, Bộ Kế hoạch & Đầu tưShare

Ông Lê Văn Khương