Ông Nguyễn Bá Diệp

Uỷ viên BTV VINASA, Phó Chủ tịch MoMoShare

Ông Nguyễn Bá Diệp