Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch CLB Đầu tư Công nghệ số (VDI), Chủ tịch CLB Công nghệ tài chính Việt Nam (Vina Fintech)Share

Ông Nguyễn Đình Thắng