Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh

Chuyên gia CNTT về Y tế, Cố vấn cấp cao cho Bộ Khoa học và Công nghệShare

Ông Nguyễn Francis Tuấn Anh