Ông Nguyễn Hoàng Minh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPTShare

Ông Nguyễn Hoàng Minh