Ông Nguyễn Mạnh Hổ

Phó Chủ tịch VINASA, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp ViettelShare

Ông Nguyễn Mạnh Hổ