Ông Nguyễn Minh Sơn

Giám đốc Chiến lược Chuyển đổi số, GMO-Z.com RUNSYSTEMShare

Ông Nguyễn Minh Sơn