Ông Nguyễn Thành Vĩnh

Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về Dân cư, Bộ Công AnShare

Ông Nguyễn Thành Vĩnh