Ông Tanin Noirungsee

Giám đốc Khu vực, Transformation and Strategic Initiatives APAC/ThailandShare

Ông Tanin Noirungsee