Ông Đặng Duy Hiển

Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thành viên Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số



Share

Ông Đặng Duy Hiển