Ông Lê Vũ Minh

Giám đốc khối tư vấn Chiến lược và Đổi mới sáng tạo FPT DigitalShare

Ông Lê Vũ Minh