Ông Ngô Mạnh Hà

Cố vấn Công nghệ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey LandShare

Ông Ngô Mạnh Hà