Ông Nguyễn Hùng Sơn

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và phát triển Công nghệ FSIShare

Ông Nguyễn Hùng Sơn