Ông Nguyễn Nam Thắng

Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Tài chính số VNPTShare

Ông Nguyễn Nam Thắng