Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Giám đốc Cloud & Data, FPT SoftwareShare

Ông Nguyễn Ngọc Sơn