Ông Nguyễn Thanh Yên

Tổng giám đốc Công ty CoAsia Semi ( Hàn Quốc ) tại Việt NamShare

Ông Nguyễn Thanh Yên