Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Giám đốc thiết kế sản phẩm, Công ty Cổ phần Công nghệ GEEK UpShare

Ông Nguyễn Xuân Hoàng