Ông Ong Kian Yew

Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghệ Quốc gia Malaysia (PIKOM)Share

Ông Ong Kian Yew