Ông Phan Hồng Tâm

Giám đốc Khối công nghệ Cloud - FPT Smart CloudShare

Ông Phan Hồng Tâm