Ông Phan Thanh Sơn

Giám đốc Phát triển kinh doanh, Giám đốc Trung tâm tư vấn khối Doanh nghiệp, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT



Share

Ông Phan Thanh Sơn