Ông Trần Đức Qúy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà GiangShare

Ông Trần Đức Qúy