Ông Nguyễn Hồng Hải

Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn giải pháp Chính quyền số, FPT ISShare

Ông Nguyễn Hồng Hải