Ông Trần Tiến Thành

Giám đốc Chiến lược kinh doanh Viettel CloudShare

Ông Trần Tiến Thành