Ông Trần Xuân Trường

Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần PitagonShare

Ông Trần Xuân Trường