Ông Lâm Nguyễn Hải Long

Tổng giám đốc, Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC)Share

Ông Lâm Nguyễn Hải Long