Ông Ngô Diên Hy

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Ủy ban Chính phủ số VINASAShare

Ông Ngô Diên Hy