Mr. Ngo Dien Hy

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Ủy ban Chính phủ số VINASAShare

Mr. Ngo Dien Hy