Ông Nguyễn Xuân Đài

Phó ban Công nghệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSIShare

Ông Nguyễn Xuân Đài