Mr. Nguyen Xuan Dai

Phó ban Công nghệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSIShare

Mr. Nguyen Xuan Dai