Ông Phan Hồng Sơn

Giám đốc Công nghệ, Khối khách hàng doanh nghiệp, Microsoft VietnamShare

Ông Phan Hồng Sơn