Mr. Phan Hong Son

Giám đốc Công nghệ, Khối khách hàng doanh nghiệp, Microsoft VietnamShare

Mr. Phan Hong Son