Mr. Nguyen Thanh Vinh

Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về Dân cư, Bộ Công AnShare

Mr. Nguyen Thanh Vinh